Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Musiikkimuseo FAME

1 REKISTERINPITÄJÄ
Finnish Music Hall of Fame Oy
Y-tunnus: 2798495-1
Firdonkatu 2 B, 00520 Helsinki

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
info(at)fmhof.fi

3 REKISTERIN NIMI
Musiikkimuseo FAME asiakasrekisteri

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Musiikkimuseo FAMEn ja asiakkaan
välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Musiikkimuseo FAMEn tai
sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

• Musiikkimuseo FAMEn palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen,
tuottaminen ja suunnittelu.

• Musiikkimuseo FAMEn ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito,
asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen,
kehittäminen sekä seuranta.

• Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden yhteydessä.

• Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja
raportoinnin tarpeisiin sekä Musiikkimuseo FAMEn liiketoiminnan kehittämiseen.

• Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai
ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Musiikkimuseo FAMEn asiakkaana
olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä Musiikkimuseo FAMEen yhteydessä olleet henkilöt.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

• Musiikkimuseo FAMEn asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot,
kuten nimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite,
puhelinnumero)

• Musiikkimuseo FAMEn ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot,
kuten tilaustiedot, asiakashistoria (esim. palveluiden käyttötiedot ml. hoitavan henkilön
ammattiryhmä, esim. ostokäsittelijä, myyjä), mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja –
kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista ml. puheluiden
taltiointi ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.

• Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö
(esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)

• Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.

• Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi rekisteröityyn yhdistettävissä oleva
verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän selain, IP-osoite,
käynnin kellonaika, vieraillut sivut, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle
sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.

• Tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia
tietoja.

• Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

• Tämän tietosuojaselosteen kohdassa 11 tarkemmin kuvatut profilointitarkoitukset.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Musiikkimuseo FAMEn konserniyhtiöille ja/tai
ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

6 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Musiikkimuseo FAME säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen
säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

• Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään
sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.

• Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua
tarjoava osapuoli.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja luovutetaan Musiikkimuseo FAMEn markkinointirekisteriin ja mahdollisiin
muihin Musiikkimuseo FAMEn henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön
mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta Musiikkimuseo FAMEn tai Musiikkimuseo FAMEn lukuun
toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen
ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten
mukaan.
Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja
sen asettamissa rajoissa.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
10.1 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä
kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Musiikkimuseo FAME kohdistaa rekisteröidyn
henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Musiikkimuseo FAMEn ja
rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan
vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen
yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Musiikkimuseo FAME voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin
perustein.

10.2 Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Musiikkimuseo FAMEn
asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12
mukaisesti.

10.3 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.
Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään
tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Musiikkimuseo FAMEa rajoittamaan henkilötietojensa
käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Musiikkimuseo FAMEn
vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

10.4 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään
rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot
toiselle rekisterinpitäjälle.

10.5 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Musiikkimuseo FAME ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11 PROFILOINTI
Osana asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Musiikkimuseo FAME
voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla
rekisteröidylle asiakastunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä
rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia
voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.

11.1 Evästeiden käyttö
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden
vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein
nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme
vierailevat selaimet.

11.2 Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Musiikkimuseo FAMEn ulkopuolisia tahoja, kuten
mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns.
kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa
palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen
eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen
asettamia mainoksia Musiikkimuseo FAMEn ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet
osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden
sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat
kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike.
Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme,
mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme,
Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin
sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com.
Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä.
Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa
koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Musiikkimuseo FAMElle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme
vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä.
Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12 YHTEYDENOTOT
Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.
Musiikkimuseo FAME voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään
kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin
toimenpiteisiin ryhtymistä.

Mikäli Musiikkimuseo FAME havaitsee, että tietopyyntöjä käytetään selkeästi väärin ja
haitallisissa tarkoituksissa voidaan tietopyynnön esittäjä velvoittaa korvaamaan kohtuulliset
kulut tietopyynnön toteuttamiseen kuluvasta työmäärästä, tai Musiikkimuseo FAME voi
kieltäytyä tietopyynnön suorittamisesta.

13 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös
lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön
säännöllisesti.